Atención ao usuario e incidencias: 900 810 103

Conservación e protección do medio ambiente

O Consorcio Augas do Louro, baseándose tanto en principios de sostibilidade como de eficiencia, considera un principio fundamental da súa actuación a xestión dos aspectos ambientais da súa actividade conforme aos criterios internacionais vixentes. Por iso, entre os obxectivos medioambientais figuran os seguintes:

  • Cumprir a lexislación vixente de natureza medioambiental, así como aquela que se desenvolva nun futuro.
  • Potenciar e implementar procesos considerando en todo momento a maior e mellor optimización no que respecta ao consumo de recursos naturais enérxicos e tamén de materias primas.
  • Minimizar os impactos ambientais e aplicar todas as medidas que fosen necesarias para previr e evitar episodios de contaminación.
  • Incorporar criterios baseados na sostibilidade medioambiental no conxunto de procesos e niveis da entidade e facilitando para iso a integración tanto de sistemas de calidade, como de medidas de prevención de riscos laborais e medioambientais.
  • Revisar de forma constante o desenvolvemento e evolución do sistema de xestión ambiental co obxectivo de poder mellorar o seu funcionamento.
  • Facilitar ao personal a formulación ambiental adecuada para o bo desenvolvemento das súas funcións e encamiñada a unha mellora continua desde o punto de vista de compromiso co medio ambiente.
  • Facemos propio o compromiso de difundir os resultados dunha estratexia baseada en principios de protección ambiental e facer partícipes diso a todos os que puidesen estar involucrados no proceso: subscritores, provedores, persoal do Consorcio, etc.

Estase a implantar un sistema de calidade e xestión medioamiental conforme ás Normas UNE-EN-ISO 9001 e 14001 que permita asegurar o control dos procesos e as calidades da auga potable abastecida e da auga residual restituida ao medio natural unha vez depurada.

A E.D.A.R. de Guillarei é unha instalación autorizada pola Xunta de Galicia como xestor dos seguintes residuos: lodos de fosas sépticas (LER 200304), residuos da limpeza de redes de saneamento (LER 200306), lodos do tratamento in situ de efluentes (LER 020204) e lodos do tratamento de augas residuais urbanas (LER 190805) cos números de autorización CC-I-NP-XV-00135 e SC-U-NP-VX-00107.

Así asegúrase a correcta xestión dos residuos procedentes da limpeza das fosas sépticas dos habitantes do Consorcio así como dos residuos xerados na limpeza das redes de saneamento. O biogás xerado no proceso de dixestión anaerobia da E.D.A.R. de Guillarei emprégase como combustible para manter a temperatura que require o dixestor, e adicionalmente para co-xerar enerxía eléctrica de modo que dita instalación produce da orde do 30% do total de enerxía que consome anualmente.